Kielet

1. Samoilla ehdoilla?

 

Paina vihreää nappia avataksesi Oppimisen tueksi -osion

Tämä on työkalu, joka ohjaa ja tukee työskentelyäsi koko opintopaketin ajan. Saatavilla on neuvoja työskentelytavoista ja erilaisista teknisistä kysymyksistä, joihin voit törmätä opintopakettia läpikäydessäsi. Oppimisen tueksi- nappia painaessasi saat tueksesi kollegan, joka auttaa sinua opiskelussasi. Paina vihreä nappia!

Oppimisen tueksi:

Opiskelupaketin teemat (16) ovat näkyvissä näytön vasemmassa reunassa. Jokainen niistä jakautuu neljään osaan: JohdantoTeemaKokemuksia kentältä sekä Menetelmiä ja vinkkejä, jotka on sijoitettu sivun yläosassa näkyville välilehdille. Kurssin rakenne on suunniteltu siten, että jokainen luku rakentuu edellisten lukujen päälle. Näin ollen teemat suositellaan käytäväksi läpi järjestyksessä yhdestä kuuteen.

 

Luku 1

 

Välilehti Johdanto avaa kunkin teeman. Viimeisen välilehden Menetelmiä ja vinkkejä jälkeen siirrytään seuraavaan teemaan (numerot 16 näytön vasemmassa reunassa).

Johdannossa on esittelyvideo kyseisestä teemasta sekä tehtävä, joka ohjaa miettimään teeman aihepiirejä käytännössä.

 

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

07:58

Johdanto

Tasa-arvolain mukaan tytöille ja pojille on järjestettävä samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Opetuksen, tutkimuksen sekä oppiaineistojen on tuettava tasa-arvoa. Tämä merkitsee, että opetusta tai oppimateriaalia ei saa käyttää ennakkoluulojen tai kaavamaisten sukupuoliroolien ylläpitämiseen. Sen sijaan tulisi pyrkiä purkamaan ajattelutapoja, jotka ohjaavat valitsemaan esimerkiksi ammatin sukupuolen mukaan. Myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tulee ennaltaehkäistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulussa opetetaan arvostavaa suhtautumista kaikkiin ja kerrotaan perustietoa sukupuolen moninaisuudesta. Tasa-arvoa edistetään lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. 

Luku Samoilla ehdoilla esittelee keskeisimmät sukupuolten tasa-arvoon liittyvät käsitteet. Esillä on myös koulussa mahdollisesti esiintyvät haasteet, ja myöhemmissä luvuissa paneudutaan tarkemmin tematiikkaan.

Tasa-arvotyö vaatii tietämystä olemassa olevista epätasa-arvoisuuksista ja siitä, kuinka nämä vaikuttavat näkemyksiin eri sukupuolista. Vasta sitten voi sukupuolten tasa-arvoa edistävä työ alkaa. Tasa-arvolla tavoitellaan kaikille sukupuolesta riippumattomia yhtäläisiä oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia. Kouluille tämä on arvokysymys. Tasa-arvotyö antaa myös oppilaille työkaluja sukupuolinäkökulmien ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen, jotta he voisivat nähdä, kuinka sukupuoli rakentuu ja miten se heihin vaikuttaa.    

Lukiolaiset Vera Harju ja Aino Karhu keskustelevat sukupuolien välisestä tasa-arvosta omien peruskouluaikaisten kokemuksiensa pohjalta. Videolla puhutaan yhteiskunnan ja koulun sukupuolinormeista sekä sukupuolista, palkasta ja johtajuudesta. Äidinkielenopettaja Penni Pietilä kysyy, mikä on koulun rooli käsiteltäessä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koulussa.

Videon kesto minuutteina 03:58

Soveltava tehtävä

Tasa-arvotyö onnistuu useimmiten silloin, kun se perustuu yhteiseen keskusteluun. Meillä kaikilla on ennakkokäsityksiä siitä, miten tytöt ja pojat toimivat ja mistä he ovat tyypillisesti kiinnostuneita. Avoin keskustelu auttaa tunnistamaan mahdollisia ”piilo-opetussuunnitelmia” ja uudistamaan toimintakulttuuria tasa-arvoisempaan suuntaan.

Seuraavasta dokumentista löytyy pohdintakysymyksiä tasa-arvosta ja tasa-arvolaista koulussa. Käytä koulun tehtäviä koskevaa ohjeistusta keskustellessasi ja pohtiessasi asioita yhdessä kollegoiden, huoltajien, ja oppilaitten kanssa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

 

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa (PDF).

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
680 users have voted.
Ylös ↑