Tasa-arvolain mukaan oppilaitoksella tulee olla tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma tarkoittaa selvitystä oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta, sen pohjalta laadittuja toimenpiteitä ja arviota aikaisempien toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista. 

Tasa-arvolain mukaisesti opetuksen, tutkimuksen sekä oppimateriaalien on tuettava tasa-arvoa. Muutostyö vaatii selkeästi määritellyn tavoitteen ja konkreettisia toimia sen saavuttamiseksi. Oppilaille on järjestettävä samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sukupuolesta riippumatta. Yksi koulun tehtävistä on tarjota tasa-arvoinen koulutus kaikille, tämä on kirjattu useisiin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tulee ennaltaehkäistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulussa opetetaan arvostavaa suhtautumista kaikkiin ja kerrotaan perustietoa sukupuolen moninaisuudesta.

Miten?   

Aktiivinen osallistuminen 

Konkreettisia tuloksia tasa-arvon edistämiseksi saavutetaan parhaiten aktiivisen osallistumisen kautta. Henkilökunnan lisäksi oppilaiden osallistumista tarvitaan, ja työn lähtökohtana tulee olla koulun arki. Seuraavalla videolla on mukana vinkkejä siitä, kuinka opetussuunnitelmaa, koululta kerättyä tilastotietoa ja kyselyitä voi käyttää työn tukena.

 Karlsson, Bob — Ruotsinkielisen toimintayksikön johtaja, Opetushallitus, Ouakrim-Soivio, Najat — Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Helsingin normaalilyseo

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miten voit sisällyttää tasa-arvotyön koulusi opetussuunnitelmaan? Mitä vahvuuksia ja heikkouksia näet sellaisessa projektissa?
  • Miten voisit käyttää oppilaiden opintomenestyksestä koottua tilastotietoa suunnitellessasi tasa-arvoa edistävää opetusta? 

Tasa-arvotyöryhmä 

Lain mukaan tasa-arvosuunnitelmaa tehdään yhdessä oppilaiden ja henkilöstön kanssa. Koululle voidaan nimittää tasa-arvotoimikunta, joka vastaa tasa-arvotyöstä. Yleensä tasa-arvotyö onnistuu parhaiten, kun siihen otetaan mukaan oppilaat ja opettajat, ja sillä on koulun johdon tuki. 

Videolla annetaan ohjeita toiminnan käynnistämisestä sekä kerrotaan, millaisia kysymyksiä alussa kannattaa esittää. Lisäksi annetaan tietoa työnjaosta, dokumentoinnista, tehtävästä ja tavoitteista koulussa.

Ikävalko, Elina — VTM, tohtorikoulutettava, Gustavsson, Malin — Tasa-arvo- ja moninaisuuskonsultti, Ekvalita Ab

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Onko sinun koulussasi tasa-arvotyöryhmä? Jos on, tiedätkö mitä tämä ryhmä tekee? Jos ei, voisiko sellaisen aloittaa?

Tasa-arvotilanteen kartoittaminen

Tasa-arvotyölle ei ole olemassa yhtä, helpon ratkaisun antavaa mallia, vaan jokaisen koulun tulee tutkia omaa arkeansa sukupuolinäkökulmasta selvittääkseen koulun tasa-arvotilanne. Koulun tasa-arvotilannetta voidaan selvittää tarkastelemalla oppilaista ja toiminnasta kerättyjä tietoja sukupuolen mukaan eriteltynä. Kartoituksessa voidaan tutkia esimerkiksi ainevalintoja, arvosanoja ja/tai hyvinvointia.  Usein tietoa kerätään oppilailta ja henkilöstöltä kirjallisella kyselyllä. Jotta kaikki pääsisivät mukaan keskusteluun, tasa-arvoa voidaan käsitellä oppitunnilla tai teemapäivän puitteissa.

Videolla esitellään kokemuksia tasa-arvotilanteen kartoittamisesta, sen tarpeellisuudesta ja siitä, miten kartoittaminen on riippuvainen tasa-arvosuunnitelmasta.

Karlsson, Bob — Ruotsinkielisen toimintayksikön johtaja, Opetushallitus, Ouakrim-Soivio, Najat — Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Helsingin normaalilyseo

Toimenpiteet

Tasa-arvotyön tulee perustua oppilaitoksen tilanteeseen. Toimenpiteet laaditaan oppilaitoksen tarpeista käsin. Yleensä on tehokkainta valita muutama konkreettinen toimenpide, jotka toteutetaan tehokkaasti. Toimenpiteet voivat kohdistua toimintatapoihin, pedagogiikkaan, opetuksen sisältöön, oppimateriaaleihin tai opintojen ohjaukseen. On myös mahdollista esimerkiksi päättää järjestää tasa-arvokoulutusta opettajille ja/tai oppilaille.

Tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä tulee pyrkiä myös ehkäisemään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen 

Tasa-arvosuunnitelma laaditaan pääsääntöisesti vuosittain. Se voidaan myös laatia kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerralla. 

Tasa-arvosuunnitelmalla on tarkoitus varmistaa, että oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä tasa-arvotyötä. Kannattaa siis ennen muuta panostaa tasa-arvotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, ja sitten kirjata nämä ylös suunnitelmaksi.

Tasa-arvosuunnitelmaa ei ole välttämätöntä laatia erilliseksi asiakirjaksi. Tasa-arvotilanteen selvitys, toimenpiteet ja arvio voidaan liittää osaksi muuta oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Toimenpiteet voidaan kirjata myös koulun lukuvuosisuunnitelmaan ja toimenpiteiden toteutuminen sekä tulokset voidaan arvioida seuraavaa lukuvuosisuunnitelmaa valmisteltaessa.

Jos oppilaitoksen palveluksessa on vähintään 30 työntekijää, sen tulee laatia myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma.

Alhaalla olevasta dokumentista saatte vinkkejä tasa-arvosuunnitelman ja -työn tarkkailuun sekä tavoitteiden toteuttamisen seuraamiseen. Tasa-arvosuunnitelmassa on selvitys oppilaitoksen tilanteesta, tilanteen pohjalta laadittuja toimenpiteitä ja arvioita siitä, miten aikaisemmat toimenpiteet ovat toteutuneet. 

Muistilista tasa-arvotyön laadunvalvontaan.(PDF).

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Tiedätkö koulusi tasa-arvosuunnitelmasta? 
  • Miten seuraatte koulunne tasa-arvosuunnitelmaa ja sen toteuttamista?
  • Miten sinä olet mukana tasa-arvosuunnitelman toteuttamisessa?